Świeżo Palona
Menu

Bon prezentowy

Jeśli czytasz tą stronę, to z pewnością otrzymałeś/aś od kogoś prezent w postaci bonu.

Bon ma określoną wartość

Uwaga! Promocje nie łączą się.

Jeśli masz pytania napisz do nas na adres [email protected]

Regulamin bonów prezentowych oferowanych w sklepie „Świeżo Palona”

§ 1

1. Bon prezentowy wystawiony została przez firmę Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, NIP 7811870069, Regon 301789931 (dalej „Sprzedający”) i uprawnia Kupującego do dokonania zapłaty za towary kupione w sklepie Świeżo Palona.

2. Nabywcą bonu prezentowego jest każda osoba fizyczna będąca konsumentem, która w ramach umowy zawartej ze Sprzedawcą dokonała zakupu bonu prezentowego.

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy konsument, który dokonuje zakupów w prowadzonym przez Sprzedającego sklepie internetowym http://swiezopalona.pl/ (dalej „sklep Świeżo Palona”), za które dokonuje zapłaty przy pomocy bonu prezentowego.

§ 2

1. Sprzedający wystawia i oferuje bony prezentowe o wartości 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 150 zł (wartości brutto). Bon prezentowy wydawany jest na 12 miesięczny okres ważności liczony od dnia zakupu, data ważności podana jest na dokumencie zakupu.

2. Bon prezentowy jest dokumentem wydanym na okaziciela. Utrata lub uszkodzenie bonu prezentowego w sposób uniemożliwiający prawidłowe podanie kodu w chwili przedstawienia bonu do zapłaty powoduje utratę uprawnień wynikających z bonu.

3. Bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne. Kupujący w szczególności nie może:

1) żądać od Sprzedającego wymiany bonu prezentowego na gotówkę lub zwrot jego wartości w formie przelewu (wyłączając uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o sprzedaży na odległość),

2) żądać od Sprzedającego zwrotu różnicy (reszty) pomiędzy wartością bonu a ceną sprzedaży,

3) żądać od Sprzedającego wydania nowego bonu prezentowego lub zwrotu jego wartości w miejsce bonu utraconego lub bonu, którego termin ważności upłynął.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego i zwrotu towaru, za który Kupujący zapłacił bonem zakupowym, Sprzedający może, według własnego uznania, zwrócić Kupującemu równowartość ceny w formie bonu prezentowego lub środków pieniężnych.

§ 3

1. Nabywca bonu prezentowego może kupić dowolną ilość bonów prezentowych w ramach transakcji dokonanej w sklepie internetowym http://swiezopalona.pl/. Sprzedaż bonu zakupowego podlega regulaminowi sprzedaży sklepu.

2. Nabywca bonu prezentowego może osobiście wykorzystać bon prezentowy lub przekazać go osobie trzeciej.

3. Wykorzystanie bonu prezentowego następuje poprzez wprowadzenie unikalnego kodu podanego na dokumencie podczas transakcji. Każdy kod może być wykorzystany wyłącznie jednorazowo.

4. W przypadku zakupu towarów za cenę wyższą niż wartość bonu prezentowego Kupujący zobowiązany jest dopłacić różnicę w wybrany przez siebie sposób dostępny w sklepie.

5. W przypadku zakupu towarów za cenę niższą niż wartość bonu prezentowego Kupujący wykorzystuje całą wartość bonu i nie jest uprawniony do żądania wydania różnicy (reszty).

§ 4

1. Sprzedający nie odpowiada za użycie bonu prezentowego przez osobę trzecią, w szczególności wskutek jego kradzieży lub utraty przez Kupującego lub Nabywcę.

2. Sprzedający zapewnia, że sposób zabezpieczenia danych informatycznych niezbędnych do generowania oraz przyjmowania kodu przedstawionego do zapłaty gwarantuje bezpieczeństwo transakcji, w szczególności uniemożliwia wygenerowanie kodu ze szkodą dla Kupujących.

§ 5

1. Każdy Kupujący może złożyć reklamację związaną dotyczącą bonu prezentowego. Do złożenia i rozpatrzenia reklamacji stosuje się postanowienia par. 14 Regulaminu sklepu „Świeżo Palona”.

2. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści i wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Do zmian treści niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia par. 18 Regulaminu sklepu „Świeżo Palona”.