Czy słyszałeś już o must have nadchodzącego lata? DRIPSTER² czeka już na Ciebie! :)

Świeżo Palona
Menu

Polityka Prywatności

Uprzejmie informujemy, że spółka pod firmą Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, NIP 7811870069 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy co następuje

Informacja o Administratorze:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółka. 

2. Z Administratorem można się kontaktować:

- pisemnie, na adres: Świeżo Palona s.c., ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, 

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [email protected],

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani / Pana danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych – jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (ustawy o prawach konsumenta, prawa cywilnego, przepisów podatkowych). Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz lub odmowa zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

cel przetwarzania
podstawa prawna
okres przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy zawartej między Administratorem a użytkownikiem, w tym także wynikającej z zaakceptowanego regulaminu
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
do czasu wygaśnięcia, rozwiązania lub wykonania zawartej umowy; część danych może być przetwarzana także po tym czasie, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
przyjęcie i rozliczenie płatności za zakupy
niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
5 lat od zakończenia roku następującego po roku, w którym zawarto umowę sprzedaży
pomiary statystyczne i marketing własny, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na dopasowywaniu usług do potrzeb użytkowników, analizowaniu i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
automatyzowanie i uproszczenie zawierania i wykonywania kolejnych umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów,
niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
do czasu wygaśnięcia, rozwiązania lub wykonania zawartej umowy
wyrażenie publicznej opinii o zakupionych towarach
dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
do czasu odwołania zgody
umożliwienie kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym
niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
przez 60 dni od zakończenia korespondencji
obsługa zgłoszeń reklamacyjnych
prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń użytkownika

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Pana/Pani rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, transportowe, a także w zakresie przyjmowania i rozliczania płatności. Pani / Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT czy narzędzi z których korzystamy dostarczając Pani / Panu usługi – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

w szczególności możemy:

1) przekazać Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

    a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2) przekazać Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Informujemy, że w oparciu o Pani / Pana dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe w celu dostosowania ofert do indywidualnych preferencji i zdolności finansowej w celu spełnienia usługi, a także dopasowania treści strony internetowej, w tym reklam, do zainteresowań czy poszukiwanych usług i ofert, w szczególności na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych. Na podstawie indywidualnych preferencji możemy kierować do Pani / Pana dopasowane informacje, w tym informacje handlowe. 

Możemy też wykorzystywać Pani / Pana dane w celu nawiązania z Panią / Panem kontaktu telefonicznego poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących jak i w celu kontaktu mailowego oraz inną drogą elektroniczną.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

- dane osobowe podawane przez Użytkownika – imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr NIP, REGON, nazwa firmy, adres;

- dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane  dostępne w systemach reklamowych i statystycznych naszych partnerów takich jak Facebook czy Google, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

- z wypełnionego przez Panią/Pana formularza zakupowego w Serwisie,

- z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Administratora w celu realizacji usługi.

Jak Zaufani Partnerzy przetwarzają Pani / Pana dane osobowe ?

Pani / Pana dane osobowe w ramach działań marketingowych mogą ponadto przetwarzać nasi Partnerzy: 

a) Facebook, Inc: w zakresie emitowania reklam, optymalizacji usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratorów i tworzenia profili zainteresowań na podstawie zachowań użytkowników w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratorów lub na podstawie danych, będących w posiadaniu przez Administratorów oraz w zakresie emitowania reklam, które prowadzą do usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji  prowadzonych przez Administratorów. Szczegóły na temat działania i zakresu zbieranych informacji dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/update

b) Google LLC: w zakresie emitowania reklam, optymalizacji usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratorów i tworzenia profili zainteresowań na podstawie zachowań użytkowników w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji  prowadzonych przez Administratorów lub na podstawie danych, będących w posiadaniu przez Administratorów oraz w zakresie emitowania reklam, które prowadzą do usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji prowadzonych przez Administratorów. Szczegóły na temat działania i zakresu zbieranych informacji dostępne są tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Pani / Pana danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Partnerów, w szczególności Google Analitycs. 

Wskazane podmioty zamieszczają na urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych usług. 

W każdej chwili może Pani / Pan sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej – sposób zablokowania udostępniania Google Analytics informacji o Pani / Pana aktywności na naszej witrynie opisany jest na tej stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej

Jakie są Pani / Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Ma Pani/ Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa

e) przenoszenia swoich danych,

Dodatkowo jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora

g) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

e) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Administrator oraz Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe. 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. 

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. 

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia Usług;

 • dostosowywania zawartości portali, serwisów i aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;

 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów. 

Wykorzystujemy technologię Web Push aby przekazywać Ci na bieżąco krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości, informacje o naszych Usługach i oferty naszych Zaufanych Partnerów i Reklamodawców. 

Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową z której korzystasz. W tym celu w Twojej przeglądarce zapisany zostanie unikalny identyfikator. Aby otrzymywać od Nas powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki: 

Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę. 

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki: 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: 

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.