Obchodzimy 13 urodziny. Świętuj razem z nami! W lipcu Kawa Rwanda Ibis PB Washed oraz Herbata Letni Wiatr 20% taniej, a z kodem urodziny13 resztę kaw i herbat kupisz 13% taniej! 

Świeżo Palona
Menu

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów w sklepie internetowym „Świeżo Palona” 

z dnia 17 grudnia 2014 r. -- wersja obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.

 

zasady ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie „Świeżo Palona” (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem https://swiezopalona.pl.

2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, NIP 7811870069, REGON 301789931, telefon: 61-2504100, adres poczty elektronicznej: [email protected].

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, jak i osoba fizyczna lub prawna nie będąca konsumentem.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem https://swiezopalona.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem „Świeżo Palona” prowadzonym poza adresem https://swiezopalona.pl.

2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar zgodny z umową i wolny od wad.

§ 3

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu oraz po akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Z chwilą rejestracji w Sklepie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca w szczególności:

1) umożliwienie zawierania przez Kupującego umów sprzedaży na odległość,

2) utrzymania konta Kupującego w Sklepie,

3) umożliwienie wyboru sposobu dostawy towarów, wraz z możliwością otrzymywania powiadomień o dostawie na urządzenia elektroniczne,

4) umożliwienie wyrażania przez Kupującego publicznych opinii i komentarzy dotyczących zakupionych towarów.

3. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa oświadczenie Użytkownika oraz stosowana 

polityka prywatności.

4. Kupujący może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się chwilą przyjęcia oświadczenia przez Sprzedającego.składanie i realizacja zamówień, płatności

§ 4

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

1) rodzaj towaru, jego producenta,

2) krótki opis towaru,

3) cenę towaru,

4) przewidywany czas realizacji zamówienia,

3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.

§ 5

1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

1) przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego,

2) poprzez bezpieczny system transakcyjny Przelewy24.pl, którego operatorem jest DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, KRS nr 306513,

3) gotówką, przy odbiorze towaru od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, przy wyborze dostawy za pobraniem.

4) kartą przez system transakcyjny spółki PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:

1) Pocztą Polską za pobraniem,

2) Pocztą Polską po przedpłacie,

3) przesyłką kurierską (Siódemka) za pobraniem,

4) przesyłką kurierską (Siódemka) po przedpłacie,

5) odbiór osobisty, w Sklepie, po uzgodnieniu szczegółowego terminu i godziny odbioru towaru,

6) paczkomaty InPost.

7) do punktu odbioru osobistego

5. Niezależnie od postanowień ust. 5, szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

6. Dostawa zamówienia do punktu odbioru osobistego może nastąpić do wybranego przez Kupującego spośród zaproponowanych przez Sprzedającego punktów, których lista jest udostępniona w systemie Sklepu oraz w części informacyjnej serwisu internetowego. Koszt dostawy zamówienia w takim przypadku wynosi 5 złotych niezależnie od wartości zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia z dostawą do punktu odbioru osobistego Sprzedający przesyła Kupującemu, na podany numer telefonu komórkowego, wiadomość SMS z kodem umożliwiającym odbiór.

8. Kupujący odbiera zamówienie w punkcie odbioru osobistego, w godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o możliwości jego odbioru.

9. W przypadku braku odbioru zamówienia w terminie wskazanym w ust. 8 zamówienie jest zwracane do Sprzedającego, zaś Kupujący ponosi koszt odesłania zamówienia w wysokości 5 złotych.

§ 6

1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, na który składają się czas realizacji i czas dostawy:

1) czas realizacji „24 godziny” – towar jest w magazynie, wysyłka nastąpi w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty ceny za towar oraz opłaty za przesyłkę, lub od wyboru dostawy za pobraniem,

2) czas realizacji „72 godziny” – towar jest w magazynie, wysyłka nastąpi w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty ceny za towar oraz opłaty za przesyłkę, lub od wyboru dostawy za pobraniem,

3) czas dostawy Pocztą Polską – zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej 3 dni robocze (może się przedłużyć do 5-6 dni) w przypadku przesyłek ekonomicznych oraz następny dzień roboczy (może się przedłużyć do 2-4 dni) w przypadku przesyłek priorytetowych,

4) czas dostawy „Kurier InPost” – 24 godziny, czyli najczęściej nazajutrz po złożeniu zamówienia,

przy czym dostawa towaru następuje w terminie będącym sumą czasu realizacji i czasu dostawy.

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu braku zgodności towaru z umową

§ 7

1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z braku zgodności towaru z umową, a w szczególności:

1) jeśli sprzeczny z umową jest opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność towaru,

2) jeśli towar nie posiada przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Kupującemu będącemu konsumentem i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że określony termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.§ 8

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może:

1) żądać naprawy lub wymiany towaru,

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

– w sposób i na warunkach określonych przepisami ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedający może dokonać wymiany towaru, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy towary, gdy Kupujący będący konsumentem żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

4. Jeśli Kupujący będący konsumentem skorzystał z uprawnienia do obniżenia ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. W takim przypadku Sprzedający zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Kupujący będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. Szczegółowy zakres uprawnień Kupującego będącego konsumentem, obowiązki Sprzedającego oraz zasady realizacji tych uprawnień i obowiązków określają przepisy ustawy o prawach konsumenta.

§ 9a

Konsumentem w rozumieniu par. 7-9 jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9b

Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wobec Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu par. 9a.

prawo odstąpienia od umowy

§ 10

1. Kupujący będący konsumentem może, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsumentem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

1) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,

2) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

3) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 11

1. Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów sprzedaży:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w szczególności: kawa, czekolada, kakao, środki czystości (odkamieniacze).

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu i zamontowaniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w szczególności: filtry, uszczelki, sitka, łyżeczki, termometry.

§ 12

1. Niezależnie od postanowień par. 10, każdy Kupujący, który posiada konto Kupującego w rozumieniu par. 3 i zawarł umowę sprzedaży towaru przy użyciu konta Kupującego, może, w terminie 365 dni od daty dostarczenia towaru Kupującemu, odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie towarów, które nie zostały przez Kupującego w jakikolwiek sposób użyte.

3. Skorzystanie z uprawnienia wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia za pomocą wiadomości przesłanej na adres Sprzedającego. Sprzedający w takim przypadku może złożyć ofertę dostarczenia innego towaru, którą Kupujący może przyjąć lub odrzucić.

4. Jeśli Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży towaru o wartości przekraczającej 80 złotych brutto, koszty odesłania ponosi Sprzedający, który w tym celu przesyła Kupującemu etykietę nadawczą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru o wartości do 80 złotych brutto, koszty odesłania ponosi Kupujący.

gwarancja

§ 13

1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.

3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

4. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. Niezależnie od gwarancji udzielonej w sposób określony w par. 13 regulaminu Sprzedający może udzielić dodatkowej, odpłatnej gwarancji rozszerzonej. Gwarancja rozszerzona zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru Kupującemu.

2. Sprzedający oznacza towary, na które udzielił gwarancji rozszerzonej znakiem gwarancji rozszerzonej przy opisie towaru.

3. Udzielenie gwarancji rozszerzonej następuje po wniesieniu przez Kupującego dodatkowej, dobrowolnej opłaty w wysokości 20 złotych. Kupujący wnosi opłatę tytułem udzielenia gwarancji rozszerzonej najpóźniej wraz z zapłatą ceny towaru.

4. Uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji rozszerzonej obejmują ochronę każdej wady lub uszkodzenia towaru, niezależnie od przyczyny uszkodzenia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odesłania na własny koszt uszkodzonego towaru do Sprzedającego oraz poniesienia kosztów przesłania nowego, wolnego od wad towaru, przez Sprzedającego pod adres Kupującego.

5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów niezależnie uprawnień wynikających z gwarancji.

reklamacje

§ 15

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

1) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

2) sposobem dostarczenia towaru,

3) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

4) opisem produktów.

2. Reklamacja może być wniesiona:

1) pisemnie, na adres Sprzedającego,

2) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:

1) 14 dni od daty jej wniesienia – jeśli reklamacja pochodzi od Kupującego będącego konsumentem,

2) 30 dni od daty jej wniesienia – jeśli reklamacja pochodzi od innej osoby.

4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:

1) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,

2) w sposób określony w par. 18.

5. Kupujący może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany jest w zakładce „Kontakt”.

pozostałe oświadczenia Sprzedającego

§ 16

Sprzedający oświadcza, że:

1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

warunki techniczne świadczenia usług

§ 17

1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Chrome,

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego „Świeżo Palona” przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:

1) adres IP,

2) wersja przeglądarki,

3) rodzaj przeglądarki,

4) host,

5) system operacyjny.

§ 18

1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 3, Poznań 60-967, http://poznan.wiih.gov.pl/cms/.

§ 19

1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

1) zmianę przepisów prawa,

2) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,

3) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji

3. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

1) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

Załącznik nr 1 do regulaminu „Świeżo Palona” – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowyAdresat: Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, adres poczty elektronicznej: [email protected],

– Ja/My _______________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ____________________________ 

– Data zawarcia umowy/odbioru: _______________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________________________

– Adres konsumenta: ____________________________________________________

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ______________________________________________________________