Świeżo Palona

Kawa i herbata -20% z kodem 2402 - tylko do północy! 

Regulamin konkursu „Życzenia urodzinowe dla Świeżo Palonej”

Regulamin konkursu „Życzenia urodzinowe dla Świeżo Palonej”

postanowienia ogólne

1.1. Konkurs „Życzenia urodzinowe dla Świeżo Palonej”(dalej zwanego Konkursem) nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów o organizacji gier hazardowych i losowych.

1.2. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski, Jakub Stróżyński Stróżyński, ul. Glinianki 8, 60-008 Poznań, NIP 7811870069, REGON 301789931 („sklep Świeżo Palona”).

1.3. Celem konkursu jest popularyzacja sklepu Świeżo Palona z okazji 10-lecia jego powstania.

czas trwania Konkursu

2.1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 29 maja 2020 r. do 13 czerwca 2020 r., z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 2.3 poniżej.

2.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która dysponuje własnym kontem w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram.

2.3. Udział w Konkursie nie wymaga odrębnej rejestracji i polega na:

a) dodaniu, najpóźniej do 10 czerwca 2020 r., publicznego komentarza z urodzinowymi życzeniami dla sklepu Świeżo Palona pod wskazanym postem na fanpage https://pl-pl.facebook.com/swiezopalona lub

b) dodaniu, najpóźniej do 10 czerwca 2020 r., publicznego komentarza z urodzinowymi życzeniami dla sklepu Świeżo Palona pod własnym profilem w serwisie Instagram.com oraz oznaczeniu go adnotacją @swiezopalonapl

2.4. Urodzinowe życzenia mogą mieć dowolną – kreatywną – formę, w szczególności opisu, zdjęcia, filmiku video, memów.

2.5. Każda osoba może może przystąpić do Konkursu jednorazowo w odniesieniu do każdego z serwisu. 

3.1. Zwycięzców Konkursu w liczbie trzech wybierze jury powołane przez jego organizatora. Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim kreatywność złożonych życzeń.

3.2. Nagrodami w Konkursie są:

a) Costa Rica Cordillera de Fuego Honey Anaerobic o wartości 64  złotych,

b) Guatemala Finca El Socorro Honey Maracaturra o wartości 46,90 złotych,

c) Rwanda Bugoyi Red Bourbon Grade A1 Natural o wartości 37,90  złotych.

3.3. Organizator powiadamia zwycięzców Konkursu, o przyznaniu nagrody poprzez bezpośrednią wiadomość na facebooku lub instagramie, w zależności w którym medium umieścił komentarz

3.4. Organizator wysyła nagrodę w ciągu 3 dni od zakończenia Konkursu w sposób podany przez zwycięzcę.

3.5. Jeżeli zwycięzca nie udostępni danych niezbędnych do wysłania nagrody w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu to straci on prawo do otrzymania nagrody.

4.1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu w ciągu 30 dni od upływu terminu rozstrzygnięcia Konkursu.

4.2. Reklamacja może być złożona pisemnie, na adres poczty elektronicznej Organizatora, poprzez wysłanie wiadomości na adres email [email protected]

4.3. Każda reklamacja powinna zawierać w szczególności:

a) dane uczestnika, który składa reklamację, w szczególności jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,

b) określenie żądania uczestnika Konkursu,

c) uzasadnienie reklamacji, 

d) inne dane pomocne w rozpatrzeniu reklamacji.

4.4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

5.1. Uczestnik Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.

5.2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulamin Konkursu z ważnych przyczyn, w szczególności zmian w przepisach prawa mających wpływ na organizację lub przeprowadzenie Konkursu.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.

6.3. Biorąc udział w Konkursie jego uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5 powodów dla których warto u nas kupować