Świeżo Palona

Regulamin: Konkurs opinii

postanowienia ogólne

1.1. Konkurs Opinii (dalej zwanego Konkursem) nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów o organizacji gier hazardowych i losowych.

1.2. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą Świeżo Palona s.c. Paweł Małkowski Jakub Stróżyński ul. Glinianki 8 60-008 Poznań czas trwania Konkursu.

2.1. Konkurs przeprowadzony jest w cyklach miesięcznych w dniach od 20 stycznia 2016 roku do odwołania.

2.2. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia w Konkursie w terminie do 20 każdego miesiąca.

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) w okresie wskazanym w ust. 2.2 przystąpi do Konkursu,
b) napisze opinię i zamieści ją w jednym z serwisów:
opineo.pl/opinie/swiezopalona-pl
fb.com/swiezopalona/reviews
instagram.com/swiezopalona.pl
twitter.com/swiezopalona

i doda do niej tagi #swiezopalona #swiezopalonapl #opinia

3.2. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

3.3. Każda osoba może może przystąpić do Konkursu wielorazowo.

4.1. Nagrodami w Konkursie są 3 bony o wartości 100 złotych uprawniające do zakupu w sklepie swiezopalona.pl

4.2. Nagrodę w Konkursie może otrzymać ten Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 3.1. Regulaminu.

4.3. Organizator przyznaje nagrody za 3 wyróżnione opinie, która najciekawiej odzwierciedlają, opisują zakupy w sklepie swiezopalona.pl

4.4. Organizator powiadamia Uczestnika, o którym mowa w ust. 4.3 Regulaminu, o przyznaniu nagrody przez e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

4.5. Uczestnik, który uzyska nagrodę wyraża zgodę na publiczne podanie jego imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie jego wizerunku (fotografii) w serwisie internetowym Organizatora, a także na Facebooku, Instagramie, Twitterze i w druku.

4.6. Organizator przekazuje Nagrodę główną w Konkursie w terminie 5 dni od zakończenia Konkursu.

5.1. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagrody o wartości przekraczającej 760,- PLN brutto są opodatkowane zryczałtowaną stawką 10%. W związku z tym nagrody zwolnione są z podatku dochodowego.

6.1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu w ciągu 30 dni od upływu terminu rozstrzygnięcia Konkursu.

6.2. Reklamacja może być złożona pisemnie, na adres poczty elektronicznej Organizatora, poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]

6.3. Każda reklamacja powinna zawierać w szczególności:

a) dane uczestnika, który składa reklamację, w szczególności jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
b) określenie żądania uczestnika Konkursu,
c) uzasadnienie reklamacji,
d) inne dane pomocne w rozpatrzeniu reklamacji.

6.4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

7.1. Uczestnik Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.

7.2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

7.3. Biorąc udział w Konkursie jego uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulamin Konkursu z ważnych przyczyn, w szczególności zmian w przepisach prawa mających wpływ na organizację lub przeprowadzenie Konkursu.

8.2. Informacja o zmianie regulaminu będzie przekazywana na stronie internetowej konkursu.

5 powodów dla których warto u nas kupować